Samurai Shop is opened!

[ English / Japanese ]
Jinmu Tenno Sarutahiko no Kami
Ohiko no Mikoto Nomi no Sukune
Yamato Takeru no Mikoto Jingu Kogo
Takeuchi no Sukune Umayado no Mikoto
Fujiwara no Kamatari Wake no Kiyomaro
Sakanoue no Tamuramaro Bunya no Watamaro
Arihara no Narihira Fujiwara no Tadahira
Fujiwara no Yukinari Taira no Sadamori
Minamoto no Yorimitsu Watanabe no Tsuna
Minamoto no Yoriyoshi Hachiman Taro Yoshiie
Kiyohara Takenori Taira no Shigemori
Minamoto no Yoshihira Minamoto no Yoritomo
Minamoto no Yoshitsune Hatakeyama Shigetada
Tomoe Gozen Sasaki Takatsuna
Kajiwara Kagesue Kumagaya Naozane
Taira no Atsumori Nasuno Yoichi
Hojo Tokimune Morinaga Shinno
Kusunoki Masashige Kusunoki Masatsura
Nitta Yoshisada Honma Magoshiro
Kikuchi Takemitsu Ohta Dokan
Takada Shingen Uesugi Kenshin
Oda Nobunaga Toyotomi Hideyoshi
Akechi Samanosuke Kato Kiyomasa
Date Masamune Yamanouchi Kazutoyo's Wife
Tokugawa Ieyasu Honda Tadakatsu
Ii Naomasa Tokugawa Iemitsu
Tokugawa Mitsukuni Abe Tadaaki
Magaki Heikuro Oyama Iwao
Nogi Maresuke Yusa Kohei
Kaneko Yurin Nishi Takeichi

Yasaki Inari Shrine presents

Painted by Ebine Shundo


Return go to Electric Samurai